Home         Paper          Project  นศ.ปี 4         Ballast Electronic KPE         


 

·              Ballast Electronic KPE

o             Ballast Electronic KPE

 

กล่องข้อความ: Ballast Electronic KPE
	
•	คุณลักษณะของบัลลาสต์ประหยัดพลังงาน KPE
o	บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน KPE  36W Model:BL02/36W 
    ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนส์ ขนาด 36 วัตต์
o	บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน KPE  32W Model:BL02/32W 
    ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนส์ชนิดกลม ขนาด 32 วัตต์
o	บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน KPE  18W Model:BL02/18W 
    ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนส์ ขนาด 18 วัตต์ 
•	คุณสมบัติพิเศษ
o	ประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า30%
o	ยืดอายุการใช้งานของหลอดได้นานกว่า25%
o	หลอดติดทันที โดยไม่ต้องใช้ Starter
o	 แสงสว่างไม่กระพริบให้รำคาญสายตา 
o	หลอดยังคงติดแม้แรงดันไฟฟ้าตก
o	High Power Factor Low Harmonics
•	คุณสมบัติทางไฟฟ้า
o	หลอดยังคงติดแม้แรงดันไฟฟ้าตกถึง 90[V(rms)]
o	กระแส 160[mA(rms)] (36W)
o	Power Factor >0.90
o	THD < 30[%]
o	อุณหภูมิของตัวกล่องบัลลาสต์ขณะใช้งาน <45[C°]
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·              เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

·              รูปร่างของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์KPE

 

 

 

 


                                                                                                                                                                               | Top |