แบบฟอร์มต่างๆ ของรายวิชา

182 498 Electrical Engineering Pre-Project และ 182 499 Electrical Engineering Project

 

- แบบเสนอโครงการ (Proposal)  สำหรับรายวิชา 182 498 Electrical Engineering Pre-Project

- 182 498 Logbook                   สำหรับรายวิชา 182 498 Electrical Engineering Pre-Project

- 182 499 Logbook                   สำหรับรายวิชา 182 499 Electrical Engineering Project

- คู่มือการเขียนรายงาน               สำหรับรายวิชา 182 498 และ 182 499

- เกณฑ์การให้คะแนน                 สำหรับรายวิชา 182 498 และ 182 499