Home         Paper          Project  นศ.ปี 4         Ballast Electronic KPE         


 

·              Ballast Electronic KPE

·              เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (3)

 

ระยะเวลาคุ้มทุนของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกับบัลลาสต์แกนเหล็ก

ระยะเวลาคุ้มทุนคือ ช่วงระยะเวลาที่ประหยัดราคาค่าไฟฟ้าลงได้เท่ากับส่วนต่างของราคาการลงทุนซื้อบัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์ที่มากไปกว่าราคาบัลลาสต์แกนเหล็ก

วิธีคำนวณ

๑.      หาอัตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหลอดบัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์เมื่อเทียบกับหลอดธรรมดาที่ใช้หลอดไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลาเท่ากัน ( ใช้ข้อมูลจากการทดลอง )

๒.    เทียบส่วนหาระยะเวลาเมื่อค่าการประหยัดไฟฟ้าเท่ากับส่วนเกินของการลงทุน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ

- คิดจากบัลลาสต์ KPE ขนาด 36W

- อัตตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท

- ใช้หลอดไฟฟ้าวันละ 8 ชั่วโมง

- อัตตราการใช้ไฟฟ้าของหลอดไฟได้มาจากการทดลองจริงกับ Kilowatt-hour meter

 

 

 

กราฟแสดงระยะเวลาคุ้มทุนของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์KPE

 

การเปรียบเทียบแรงดันและกระแสของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

 

                บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ KPE

 

   Vrms=216.7V

   Irms=165mA

   Ipeak=400mA

   THD=30%

   PF=0.897 (±0.05)

 

 

                บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปในท้องตลาด

 

   Vrms=216.7V

   Irms=264mA

   Ipeak=750mA

   THD=71%

   PF=0.606(±0.05)

 

 

 

Back
 

 

·              รูปร่างของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์KPE

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                               | Top |